• svg

  Адреса

  79059, Львівська обл.. м. Львів, Шевченківський р-н, вул.. Миколайчука буд. 36А

  Написати нам

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Toll Free

  1-800-987-6543

  Working Hours

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  Відомості про власників істотної участі

  Додаток 1

  до Ліцензійних умов провадження
  професійної діяльності на ринках
  капіталу – діяльності з управління
  майном для фінансування об’єктів
  будівництва та/або здійснення
  операцій з нерухомістю
  (пункт 4 глави 1 розділу II)

   

  ДОВІДКА
  про схематичне зображення структури власності юридичної особи – ліцензіата

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕКО-ДІМ»,

  код ЄДРПОУ 35145288
  (найменування юридичної особи, ідентифікаційний код
  юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств
  та організацій України (далі – ідентифікаційний код), код LEI (за наявності))

  Таблиця 1. Структура власності ліцензіата

  № з/п

  Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Тип особи

  Тип істотної участі (за її наявності)

  Інформація про особу

  Наявність значного впливу на юридичну особу незалежно від формального володіння

  Участь особи у статутному капіталі юридичної особи, %

  Розмір права голосу, не пов’язаного з участю в статутному капіталі, %

  Опис взаємозв’язку особи з ліцензіатом та відносин контролю з усіма іншими особами, вказаними в цій таблиці

  Пряма

  опосередкована

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгове підприємство «Бодекс»

  ЮО

  П

   79056, Львівська обл., м. Львів, вул. Бескидська, буд.44, код ЄДРПОУ 20843953

  Є

   49,50%

   –

  є учасником ліцензіата та має всі права і обов’язки що передбачені Статутом та діючим законодавством України

  2

   Корпорація будівельних підприємств «Галичартбуд»

   ЮО

  П

  79056, Львівська обл., м. Львів, вул. Бескидська, буд.44, код ЄДРПОУ 32894492

  Є

  36,833334%

   –

   –

  є учасни-ком ліцен-зіата та має всі права і обов’язки що перед-бачені Статутом та діючим законодав-ством України

  3

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕКО-ДІМ»

  ЮО 

  П

   79056, Львівська обл., м. Львів, вул. Бескидська, буд.44, ЄДРПОУ 05393518

   –

   4,083333%

   –

   –

  є учасни-ком ліцен-зіата та має всі права і обов’язки що перед-бачені Статутом та діючим законодав-ством України

  4

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «ЕКО-ДІМ»

  ЮО 

  П

   79026, м. Львів, вул. Бойківська, буд.5а, офіс 22, код ЄДРПОУ 37304980

   –

   9,583333%

   –

   –

  є учасни-ком ліцен-зіата та має всі права і обов’язки що перед-бачені Статутом та діючим законодав-ством України

  5

  Артемович Володимир Ількович

  ФО

  О

  країна громадянства та постійного проживання: Україна, адреса реєстрації: м. Львів, вул. Повстанська, 10а, кв.1, паспорт КВ 132527, виданий 29.03.1999 року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, РНОКПП 2240102794,дата народження 01.05.1961р.

  66,5598965056%

  66,5598965056%

  володіє частками  учасників ліцензіата  та є контролером ліцензіата,  має всі права і обов’язки що перед-бачені діючим законодав-ством України з правом вирішального впливу на прийняття рішень

  6

  Артемович Маріанна Володимирівна

  ФО

  О

  країна громадянства та постійного проживання: Україна, адреса реєстрації: м. Львів, вул. Повстанська, 10а, кв.1, паспорт №004224192, виданий 20.11.2019р. Органом №4651,  РНОКПП2922802509, дата народження 09.01.1980р.

  30,195%

  30,195%

  відносини контролю через ТОВ ВТП «Бодекс» відповідно до частки її володіння, має всі права і обов’язки що перед-бачені діючим законодав-ством України

  7

  Артемович Ігор Володимирович

  ФО

  О

  країна громадянства та постійного проживання: Україна, адреса реєстра-ції: м. Львів, вул. Ніжинська, буд. 29-В, кв. 20, паспорт : КВ № 132529, виданий 29.03.1999р. Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.,  РНОКПП 3033709518, дата народження 22.01.1983р.

  2,575163126635%

  відносини контролю відповідно до частки його володіннячерез  ПрАТ ХК  «ЕКО-ДІМ»  та ТОВ АН «ЕКО-ДІМ»,  та має всі права і обов’язки що перед-бачені діючим законодав-ством України

  Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у юридичній особі (колонка 7 таблиці 1) здійснюється відповідно до вимог пунктів 5, 6 розділу I Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року № 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за № 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року № 132) (далі в цьому додатку – Порядок), із наведенням здійсненого розрахунку у таблиці:

  N
  з/п

  Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Розрахунок

   

  1

  2

  1

   Артемович Володимир Ількович

  Через   –        КБП Галичартбуд :

              100*0,95*0,36833334=34,9916673 та                              

  100*(0,00130175+0,45100143)*0,05*0,36833334=0,8329917049

              РАЗОМ: 35,8246590049

  –      ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” : 100*45,100143*0,04083333=1,84158902216

  100*0,00130175*0,04083333=0,00531547873

                РАЗОМ: 1,846904501

    ТзОВ «Управляюча компанія «ЕКО-ДІМ»:

                  100*0,0958333,=9,583333

               ТОВ ВТП Бодекс :  39*0,495=19,305

  Всього опосередкована: 35,8246590049+1,846904501+9,583333+19,305=66,5598965059

  2

   Артемович Маріанна Володимирівна

  Через ТОВ ВТП Бодекс :  61*0,495= 30,195

  Всього опосередкована: 30,195

  3

  Артемович Ігор Володимирович

  Через КБП Галичартбуд : 100*0,43462671*0,05*0,36833334= 0,80043753873

  Через ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” : 43,462671*0,04083333=1,77472558762

  Всього опосередкована: 0,80043753873+1,77472558762=

  2,57516312635

  Заповнюється щодо:

  усіх ключових учасників (включаючи публічні компанії) і контролерів заявника/ліцензіата;

  усіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами заявника/ліцензіата;

  усіх власників істотної участі у заявнику/ліцензіаті;

  усіх кінцевих бенефіціарних власників осіб, яким одноосібно/спільно у сукупності (при додаванні акцій/часток всіх цих осіб) належить більше 50 % статутного капіталу заявника, крім осіб, якими або контролерами яких є держава, Національний банк України, територіальна громада, міжнародна фінансова організація, публічна компанія, фізична особа, права якої на акції/частки статутного капіталу заявника/ліцензіата або права голосу за ними не є формальними (особа не є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права);

  усіх кінцевих бенефіціарних власників, за вказівками яких діють особи, які мають юридичне право володіти, користуватись та розпоряджатись правами, що становлять істотну участь у заявнику/ліцензіаті (крім публічної компанії).

  Заповнення колонок 1-5 таблиці 1:

  у колонці 1 зазначається:

  1) щодо фізичних осіб – громадян України: прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

  2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства: повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

  3) щодо юридичних осіб України: повне найменування відповідно до установчих документів, для компаній з управління активами, які діють в інтересах пайового фонду, додається повне найменування пайового фонду;

  4) щодо юридичних осіб інших держав: повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання;

  у колонці 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

  1) «Д» – для держави (в особі відповідного державного органу);

  2) «МФО» – для міжнародної фінансової організації;

  3) «ПК» – для публічної компанії;

  4) «ТГ» – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

  5) «Т» – для трасту;

  6) «ФУ» – для фінансової установи (крім професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків);

  7) «ФО» – для фізичної особи;

  8) «КУА (ПІФ)» – для пайового інвестиційного фонду;

  9) «КІФ» – для корпоративного інвестиційного фонду;

  10) «У» – для управителя;

  11) «А» – для адміністратора;

  12) «ІФ» – для інвестиційної фірми;

  13) «ООР» – для оператора організованого ринку;

  14) «КУА» – для компанії з управління активами;

  15) «СК» – для страхової компанії;

  16) «НПФ» – для недержавного пенсійного фонду;

  17) «ДУ» – для депозитарної установи;

  18) «К» – для особи, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов’язань;

  19) «ЦК» – для особи, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента;

  20) «ЦД» – для Центрального депозитарію цінних паперів;

  21) «ЮО» – для іншої юридичної особи;

  у колонці 3 зазначається тип істотної участі (за її наявності) у вигляді літер:

  1) «П» – пряма істотна участь;

  2) «О» – опосередкована істотна участь;

  3) «П, О» – пряма та опосередкована істотна участь;

  4) «О(Д)» – істотна участь виникла у зв’язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

  5) «(С)» – додається до типу, якщо участь спільна;

  6) «О(Н)» – незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу;

  у колонці 4 зазначається:

  1) щодо фізичних осіб: громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата та рік народження;

  2) щодо юридичних осіб – резидентів: місцезнаходження (повна адреса, у тому числі поверх та номер офісу – за наявності), ідентифікаційний код, код LEI (за наявності);

  3) щодо іноземних юридичних осіб: місцезнаходження (повна адреса, у тому числі поверх та номер офісу – за наявності) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс;

  у колонці 5 зазначається інформація згідно з пунктом 7 розділу I Порядку.

  Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

  Таблиця 2. Інформація про довірчого власника трасту-2

  Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

  Ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта-3 для фізичної особи

  Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу – за наявності) або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації

  Контактні дані (телефон, адреса електронної пошти)

  1

  2

  3

  4

   

   

   

   

  Таблиця 3. Інформація щодо вигодоодержувача (вигодонабувача) трасту-2

  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

  Ідентифікаційний код, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта-3 для фізичної особи

  Місцезнаходження юридичної особи (повна адреса, в тому числі поверх та номер офісу – за наявності) або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації

  Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному власнику в розподілі доходу

  1

  2

  3

  4

   

   

   

   

  Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на дату її подання.

       “04” березня  2024 року

  _____________
  (підпис керівника
  юридичної особи)

  Хмарська Ірина Володимирівна  

    (прізвище, ім’я та по батькові (за
  наявності) друкованими літерами)

  ____________
  -1 До зазначеної в цій довідці інформації додається схема структури власності юридичної особи заявника.
  Схема структури власності юридичної особи заявника повинна містити найменування та ідентифікаційний код кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові (за наявності) всіх фізичних осіб – власників істотної участі в юридичній особі та осіб, через яких прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у заявнику, із зазначенням зв’язків між ними.
  При оформленні відомостей щодо структури власності юридичної особи у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником юридичної особи.
  -2 Заповнюється у випадку якщо в структурі власності юридичної особи є траст.
  -3 Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті, та для фізичних осіб іноземців, які не є платниками податків на території України. 

   

   

  To Top