• svg

  Адреса

  79059, Львівська обл.. м. Львів, Шевченківський р-н, вул.. Миколайчука буд. 36А

  Написати нам

  * Please Fill Required Fields *
  img

  Toll Free

  1-800-987-6543

  Working Hours

  We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

  Відомості про власників істотної участі

  Додаток 1

  до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності

  на ринках капіталу – діяльності з адміністрування

  недержавних пенсійних фондів (пункт 8 глави 1 розділу II;

  підпункт 4 пункту 1 розділу III; підпункт 13 пункту 5, пункт 6 розділу IV)

   

  Довідка
  щодо структури власності ліцензіата

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕКО-ДІМ»,

  код ЄДРПОУ 35145288
  (найменування юридичної особи, її ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, код LEI (за наявності))

  Таблиця 1. Структура власності ліцензіата

  N

  Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Тип особи

  Тип участі

  Інформація про особу

  Наявність значного впливу на юридичну особу незалежно від формального володіння

  Участь особи у статутному капіталі юридичної особи, %

  Розмір права голосу, не пов’язаного з участю в статутному капіталі, %

  Опис взаємозв’язку особи з ліцензіатом/ ліцензіатом та відносин контролю з усіма іншими особами, вказаними в цій таблиці

  Пряма

  опосередкована

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгове підприємство «Бодекс»

  ЮО

  П

   79056, Львівська обл., м. Львів, вул. Бескидська, буд.44, код ЄДРПОУ 20843953

  Є

   49,50%

   –

  є учасником ліцензіата та має всі права і обов’язки що передбачені Статутом та діючим законодавством України

  2

   Корпорація будівельних підприємств «Галичартбуд»

   ЮО

  П

  79056, Львівська обл., м. Львів, вул. Бескидська, буд.44, код ЄДРПОУ 32894492

  Є

  36,833334%

   –

   –

  є учасни-ком ліцен-зіата та має всі права і обов’язки що перед-бачені Статутом та діючим законодав-ством України

  3

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ “ЕКО-ДІМ”

  ЮО 

   

   79056, Львівська обл., м. Львів, вул. Бескидська, буд.44ЄДРПОУ 05393518

   –

   4,083333%

   –

   –

  є учасни-ком ліцен-зіата та має всі права і обов’язки що перед-бачені Статутом та діючим законодав-ством України

  4

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «ЕКО-ДІМ»

  ЮО 

   

   79058, м. Львів, вул. Замарстинівська,112, код ЄДРПОУ 37304980

   –

   2%

   –

   –

  є учасни-ком ліцен-зіата та має всі права і обов’язки що перед-бачені Статутом та діючим законодав-ством України

  5

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Варіант-Глобус»

  ЮО

   

  79059, Львівська, обл., м. Львів, вул. Миколайчука, буд.36а, код ЄДРПОУ 20845403

  7,583333%

  є учасником ліцензіата та має всі права і обов’язки що передбачені Статутом та діючим законодавством України

  8

  Артемович Володимир Ількович

  ФО

  О

  країна громадянства та постійного проживання Україна, адреса реєстрації: м. Львів, вул. Повстанська, 10а, кв.1, паспорт КВ 132527, виданий 29.03.1999 року Франківським РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області, РНОКПП 2240102794,дата народження 01.05.1961р.

  66,5598965056%

  66,5598965056%

  володіє частками  учасників ліцензіата  та є контролером ліцензіата,  має всі права і обов’язки що перед-бачені діючим законодав-ством України з правом вирішального впливу на прийняття рішень

  9

  Артемович Маріанна Володимирівна

  ФО

  О

  країна громадянства та постійного проживання Україна, адреса реєстрації: м. Львів, вул. Повстанська, 10а, кв.1, паспорт №004224192, виданий 20.11.2019р. Органом №4651,  РНОКПП2922802509, дата народження 09.01.1980р.

  30,195%

  30,195%

  відносини контролю через ТОВ ВТП «Бодекс» відповідно до частки її володіння, має всі права і обов’язки що перед-бачені діючим законодав-ством України

  10

  Артемович Ігор Володимирович

  ФО

   

  країна громадянства та постійного проживання Україна, адреса реєстра-ції: м. Львів, вул. Ніжинська, буд. 29-В,кв. 20, паспорт : КВ № 132529, виданий 29.03.1999р. Франківським РВ УМВС України у Львівській обл.,  РНОКПП 3033709518,дата народження 22.01.1983р.

  2,575163126635%

  відносини контролю відповідно до частки його володіннячерез  ПрАТ ХК  «ЕКО-ДІМ»  та ТОВ АН «ЕКО-ДІМ»,  та має всі права і обов’язки що перед-бачені діючим законодав-ством України

  Примітка. Розрахунок опосередкованої участі особи у юридичній особі (колонка 7 таблиці) здійснюється відповідно до вимог пунктів 56 розділу I Порядку погодження наміру набуття або збільшення особою істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 березня 2012 року N 394, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 квітня 2012 року за N 635/20948 (у редакції рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 24 березня 2020 року N 132) (далі – Порядок) із наведенням здійсненого розрахунку у таблиці:

  N
  з/п

  Прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи або повне найменування юридичної особи

  Розрахунок

   

  1

  2

  1

   Артемович Володимир Ількович

  Через   –        КБП Галичартбуд :

              100*0,95*0,36833334=34,9916673 та                              

  100*(0,00130175+0,45100143)*0,05*0,36833334=0,8329917049

              РАЗОМ: 35,8246590049

  –     ТОВ Варіант Глобус : 100*0,0758333,=7,583333

  –      ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” : 100*45,100143*0,04083333=1,84158902216

  100*0,00130175*0,04083333=0,00531547873

                РАЗОМ: 1,846904501

    ТзОВ«Управляюча компанія «ЕКО-ДІМ»:

  100*0,02=2

               ТОВ ВТП Бодекс :  39*0,495=19,305

  Всього опосередкована: 35,8246590049+7,583333+1,846904501+2+19,305=66,5598965059

  2

   Артемович Маріанна Володимирівна

  Через ТОВ ВТП Бодекс :  61*0,495= 30,195

  Всього опосередкована: 30,195

  3

  Артемович Ігор Володимирович

  Через КБП Галичартбуд : 100*0,43462671*0,05*0,36833334= 0,80043753873

  Через ПрАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” : 43,462671*0,04083333=1,77472558762

  Всього опосередкована: 0,80043753873+1,77472558762=

  2,57516312635

  Заповнюється щодо прямих власників ліцензіата з урахуванням такого:

  для ліцензіатів, створених у формі акціонерного товариства, за власниками, які володіють часткою у статутному капіталі ліцензіата, у розмірі 2 і більше відсотків статутного капіталу. У будь-якому випадку заповнюється інформація щодо 20 найбільших акціонерів;

  для ліцензіатів, створених у іншій організаційно-правовій формі, за всіма прямими власниками.

  Заповнюється щодо опосередкованих власників ліцензіата, за власниками, які прямо та/або опосередковано володіють 5 і більше відсотками у кожному прямому власнику, частка якого у статутному капіталі ліцензіата складає 5 і більше відсотків, до кінцевих бенефіціарних власників такого прямого власника.

  Заповнюється щодо всіх осіб, які прямо у ліцензіата та/або прямо або опосередковано у прямого власника в ліцензіата володіють менше ніж 5 відсотками, та у сукупності у ліцензіата володіють істотною участю.

  У колонці 1 зазначається:

  1) щодо фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) особи згідно з паспортом;

  2) щодо фізичних осіб – іноземців та осіб без громадянства – повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою;

  3) щодо юридичних осіб України – повне найменування відповідно до установчих документів, для компаній з управління активами, які діють в інтересах пайового фонду, додається повне найменування пайового фонду;

  4) щодо юридичних осіб інших держав – повне найменування англійською мовою відповідно до документа, на підставі якого вноситься інформація, та його транслітерація українською мовою. У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання.

  У колонці 2 зазначається тип особи у вигляді літер:

  1) “Д” – для держави (в особі відповідного державного органу);

  2) “МФУ” – для міжнародної фінансової установи;

  3) “ПК” – для публічної компанії;

  4) “ТГ” – для територіальної громади (в особі відповідного органу місцевого самоврядування);

  5) “Т” – для траста;

  6) “ФУ” – для фінансової установи (крім професійних учасників фондового ринку);

  7) “ФО” – для фізичної особи;

  8) “КУА (ПІФ)” – для пайового інвестиційного фонду;

  9) “КІФ” – для корпоративного інвестиційного фонду;

  10) “У” – для управителя;

  11) “А” – для адміністратора;

  12) “ТЦП” – для торговця цінними паперами;

  13) “ФБ” – для фондової біржі;

  14) “КУА” – для компанії з управління активами;

  15) “СК” – для страхової компанії;

  16) “НПФ” – для недержавного пенсійного фонду;

  17) “ДУ” – для депозитарної установи;

  18) “К” – для клірингової установи;

  19) “ЦД” – для Центрального депозитарію цінних паперів;

  20) “РЦ” – для Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках;

  21) “ЮО” – для іншої юридичної особи.

  У колонці 3 зазначається тип істотної участі у вигляді літер:

  1) “П” – пряма істотна участь;

  2) “О” – опосередкована істотна участь;

  3) “П, О” – пряма та опосередкована істотна участь;

  4) “О(Д)” – істотна участь виникла у зв’язку з передаванням особі права голосу за дорученням;

  5) “(С)” – додається до типу, якщо участь спільна;

  6) “О(Н)” – незалежний від формального володіння вплив, крім передавання права голосу.

  У колонці 4 зазначається:

  1) щодо фізичних осіб – громадянство, країна, місце проживання (повна адреса), серія (за наявності) та номер паспорта, найменування органу, що його видав, дата видачі паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), дата та рік народження;

  2) щодо юридичних осіб резидентів – місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, код LEI (за наявності);

  3) щодо юридичних осіб нерезидентів – місцезнаходження (повна адреса) українською та англійською мовами, ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.

  У колонці 5 зазначається інформація згідно з пунктом 7 розділу I Порядку.

  Якщо рядок у будь-якій колонці не заповнюється через відсутність даних, в такому рядку у відповідній колонці проставляється прочерк.

  Таблиця 2. Інформація про повіреного (управителя) трасту**

  Найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта*** для фізичної особи

  Місцезнаходження юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації

  Контактні дані (телефон, електронна пошта)

  1

  2

  3

  4

   

   

   

   

  Таблиця 3. Інформація щодо бенефіціарних власників активів трасту**

  Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи

  Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ, код LEI (за наявності) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта*** для фізичної особи

  Місцезнаходження юридичної особи або адреса постійного місця проживання фізичної особи та/або адреса місця реєстрації

  Відсоток акцій (часток, паїв), які належать бенефіціарному власнику у розподілі доходу

  1

  2

  3

  4

   

   

   

   

  Стверджую, що інформація, надана мною, є правдивою, повною станом на 01 січня 2023 року, та не заперечую проти перевірки НКЦПФР достовірності поданих документів та персональних даних, що в них містяться.

  Усвідомлюю, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана мною інформація може бути доведена до відома інших державних органів.

       “25” вересня 2023 року

  _____________
  (підпис керівника
  юридичної особи)

  Хмарська Ірина Володимирівна  

    (прізвище, ім’я та по батькові (за
  наявності) друкованими літерами)

  ____________
  * До зазначеної в цій довідці інформації додається схематичне зображення структури власності ліцензіата.

  Схематичне зображення структури власності ліцензіата повинно містити найменування та ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ кожної юридичної особи, прізвища, імена та по батькові (за наявності) всіх фізичних осіб – власників істотної участі в юридичній особі та осіб, через яких прямо або опосередковано здійснюється володіння/контроль участі у ліцензіату, із зазначенням зв’язків між ними.

  При оформленні відомостей щодо структури власності юридичної особи у вигляді схематичного зображення та неможливості розмістити всі дані на одному аркуші схематичне зображення розміщується на аркушах окремо за кожним власником юридичної особи.

  ** Заповнюється у випадку якщо в структурі власності є траст.

  *** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган та мають відмітку в паспорті.

   

   

  To Top